Algemene voorwaarden Tool-House.nl

Algemene voorwaarden Tool-House V.O.F.

Tool-House V.O.F. is een vennootschap onder firma  ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 70115842 met BTW-nummer NL858148511B01

Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Tool-House: Tool-House VOF, gevestigd op de Lagestraat 35 (4891 CC) Rijsbergen, en geregistreerd onder nummer 70115842 bij de Kamer van Koophandel (correspondentieadres: Postbus735  (4837 EH) Breda)
  • Consument: natuurlijk persoon die Producten van Tool-House koopt voor privé gebruik buiten de uitoefening van beroep of bedrijf
  • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Producten van Tool-House koopt
  • Website: www.tool-house.nl
  • Prijs: prijs voor Producten uitgedrukt in euro’s, exclusief vervoerskosten, inclusief BTW
  • Producten: producten die Klant van Tool-House koop

Totstandkoming overeenkomst

Iedere bestelling van Producten wordt aangemerkt als een aanbod van de Klant om de Producten met toepasselijkheid van deze Voorwaarden te kopen. Tool-House aanvaardt dit aanbod onder deze Voorwaarden op het moment dat het de bestelling bevestigt, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling. Offertes van Tool-House zijn geldig gedurende 10 dagen, behalve als in de offerte een andere termijn wordt vermeld. Informatie, afbeeldingen of mededelingen die door Tool-House zijn verstrekt met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Tool-House garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Kosten en Prijswijzigingen

De kostprijs van de Producten en de hoogte van de bezorgkosten staan op de Website of in de catalogus vermeld. Tool-House behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Tool-House kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten die onverhoopt in haar prijzen of Voorwaarden zijn opgetreden. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en gelijksoortige heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door Tool-House in de prijs van de Producten worden doorberekend.

Betaling

Klanten die Producten bestellen bij Tool-House, betalen voorafgaand aan de levering van de Producten. Bij niet-tijdige betaling door de Klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der complete voldoening een rente verschuldigd van 8% per jaar over het openstaande bedrag. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Tool-House als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. In geval van niet-tijdige betaling is Tool-House bevoegd de levering van nadere bestellingen van de Klant te weigeren of op te schorten.

Bij aankopen op rekening dient de factuur betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdig betalen door de klant wordt er een incasso bureau ingeschakeld.

Levering en leveringstijd

Leveringen vinden uitsluitend binnen Europa plaats. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Tool-House ernaar om bestellingen in Nederland en België binnen 24 uur te leveren. Voor locaties buiten Nederland en België streeft Tool-House ernaar de bestelling binnen 3 tot 7 dagen te leveren, afhankelijk van het land van bestemming. De verwachte levertijd voor elk land is aangegeven op de Website. Deze (en andere) levertijden gelden slechts als indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Indien een Product tijdelijk niet voorradig is, dan zullen wij aangeven wanneer het Product naar verwachting weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Tool-House zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres tot achter de eerste deur op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de Klant. Tool-House behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.

Eigendom en risico

De eigendom van Producten gaat over op het moment dat alle vorderingen van Tool-House zijn betaald. De Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Tevens dient de Klant de Producten duidelijk te markeren als zijnde eigendom van Tool-House en geeft Klant hierbij toestemming aan Tool-House om de Producten op te komen halen in de vestiging van de Klant waar de Producten worden bewaard. Het risico gaat over op het moment van de levering van Producten.

Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Tool-House, en voor zover wettelijk is toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van Tool-House jegens Klant (niet zijnde Consument) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de relevante verzekering van Tool-House wordt uitbetaald.

Afwijzen en bedenktijd

Binnen 30 dagen na afname bij het distributiecentrum of na aflevering mogen Klanten Producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. Het Product dient onder overlegging van de originele factuur in de originele verpakking, zonder schade, in een verkoopbare toestand en met de bijgeleverde accessoires te worden geretourneerd.

Consumenten mogen daarnaast de koop van Producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van een Product ontbinden. Tool-House mag hier een schriftelijke bevestiging van vragen. Ontbinding is niet mogelijk voor Producten die zijn vervaardigd in overeenstemming met specificaties van de Consument en voor andere gevallen die wettelijk zijn uitgezonderd.

De Klant is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en de daaraan verbonden kosten. De Prijs en eventuele andere door de Klant betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Klant worden terugbetaald.

De kosten voor het terugzenden van een Product, evenals een eventuele schade, worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht. Alle rechten in verband met gebreken aan een Product vervallen indien de Klant de gestelde gebreken niet binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Tool-House heeft medegedeeld. Deze bepaling tast de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten niet aan. Speciaal bestelde hoeveelheden kunnen niet geretourneerd worden.

Overmacht

In geval van overmacht is Tool-House niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (communicatie-)netwerk en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website. Indien de overmacht gedurende een termijn van minimaal 30 dagen voortduurt, is Tool-House gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

Persoonsgegevens

Tool-House zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met de uitgebreide Privacy Policy zoals gepubliceerd op de Website.

Aanpassingen

Tool-House mag deze Voorwaarden te allen tijde aanpassen, waarbij de nieuwe voorwaarden per direct gelden voor de aankoop van nieuwe Producten. Op reeds verkochte Producten blijven de Voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst golden.

Wet

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing. De burgerlijke rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen, voor zover dwingend recht niet anders bepaalt.

Voor de online beslechting van geschillen kan de Consument gebruik maken van het ODR platform. Via deze link hebt u toegang tot het ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

//]]>